مرجان پیری

-روانشناس بالینی و درمانگر هیجان مدار
-مشاور مشکلات فردی
-درمانگر اختلالات اضطرابی
-زوج درمانگر هیجان مدار
-مدرس کارگاههای روانشناسی

طراحی سایت