مهدیه سلوکی

-متخصص مشاوره با تکنیک ذهن آگاهی در بهبود روابط ، عمق بخشیدن به زندگی، افزایش شادی
-مشاور ذهن آگاهی در تنظیم عادت های غذایی
-مشاور ذهن آگاهی در کاهش افسردگی، مبارزه با اضطراب
-مشاور ذهن آگاهی در کاهش دردهای مزمن

طراحی سایت