شیما غزایی

-آموزش اصول گفت و گو
-آموزش شیوه های گفت و گو
-آموزش مهارت گفت و گو در حل تعارض
-آموزش شیوه گفت و گوی سازمانی
-شناسایی موانع گفت و گو و نحوه رفع آنها
-آموزش Active Listening

طراحی سایت