سیدمحمودموسوی

روانشناس بالینی
سکس تراپیست
زوج درمانگر(حل تعارضات زوجین به روش PTCوCBCTC(زوج درمانی شناختی-رفتاری)
مشاوره پیش از ازدواج
درمان اختلالات اضطرابی به روش PTC
متخصص اجراوتفسیرآزمونهای روانشناختی
روان درمانگر شناختی-رفتاری اختلالات روانی

طراحی سایت